De site werkt mogelijk niet optimaal in uw browser. Wij raden aan om Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Firefox te gebruiken.

Gratis verzending bij bestellingen vanaf €100.

Dezelfde werkdag verzonden Vóór 15:00 uur besteld.

Retour binnen 30 dagen.

Klantwaardering 4.6 ★★★★★

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties van Lofty Manner B.V.

Versie 2020 • bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 65843037

1. Toepasselijkheid en definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Lofty Manner B.V. onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Lofty Manner B.V. aangaat ter zake van de levering van Producten;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Lofty Manner B.V.;

Documentatie: de door Lofty Manner B.V. ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door Lofty Manner B.V. aan de Consument worden geleverd;

Lofty Manner: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lofty Manner B.V., statutair gevestigd te (1042 AC) Amsterdam aan de Gyroscoopweg 56 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60488654; alsmede de aan haar gelieerde entiteiten onder wie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lofty Manner Online B.V., statutair gevestigd te (1042 AC) Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65843037;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Lofty Manner B.V. en de Consument op grond waarvan Lofty Manner B.V. Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van Lofty Manner B.V. en/of van Derden die door Lofty Manner B.V. aan de Consument worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Lofty Manner B.V. zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Lofty Manner B.V. zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Lofty Manner B.V. zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door Lofty Manner B.V. uitdrukkelijk afgewezen.

2. Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Lofty Manner B.V.

 • zijn slechts gericht tot de Consument;
 • mogen niet worden verspreid;
 • gelden als één geheel;
 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
 • zijn geheel vrijblijvend; en
 • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Lofty Manner B.V. de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat Lofty Manner B.V. de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner B.V. te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Lofty Manner B.V. en de Consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner B.V. geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Lofty Manner B.V. met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Lofty Manner B.V. zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Lofty Manner B.V. en de Consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Lofty Manner B.V. slechts, indien deze door Lofty Manner B.V. Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Consument vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Lofty Manner B.V. is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. Lofty Manner B.V. heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

3. Prijzen

3.1. Alle door Lofty Manner B.V. aangeboden en met Lofty Manner B.V. overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Consument. De Consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Lofty Manner B.V. in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Lofty Manner B.V. is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de Consument het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De Consument heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Lofty Manner B.V. past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de Overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. Lofty Manner B.V. zal de Consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

4. Betaling

4.1. Lofty Manner B.V. stuurt voor het door de Consument verschuldigde bedrag een factuur aan de Consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Lofty Manner B.V. zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De Consument dient de door Lofty Manner B.V. gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan de Consument verstrekte kortingen, is Lofty Manner B.V. gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt Lofty Manner B.V. aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Lofty Manner B.V. mogelijk te maken, dient de Consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Lofty Manner B.V. aan te leveren. De Consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Lofty Manner B.V. verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Lofty Manner B.V. is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken. Lofty Manner B.V. blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de Consument aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door Lofty Manner B.V. te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen geschieden ex-works (Incoterms 2020) vanuit het vestigingsadres van Lofty Manner B.V., dan wel op een door Lofty Manner B.V. aan te wijzen andere plaats.

6.2. Lofty Manner B.V. spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de Consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Lofty Manner B.V. indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan de Consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lofty Manner B.V.

6.3. Indien Lofty Manner B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de Consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Lofty Manner B.V. dan wel dat de Consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens Lofty Manner B.V. heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de Consument het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.

6.5. Neemt de Consument een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Lofty Manner B.V. is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Consument op te slaan. De Consument blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de Producten verzorgd door Lofty Manner B.V. geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de Consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van Lofty Manner B.V. Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de Consument.

 7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Lofty Manner B.V. is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de Koopprijs te verlangen van de Consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. De Consument wordt de mogelijkheid geboden om de Koopprijs achteraf te betalen. In het geval dit extra kosten met zich meebrengt voor Lofty Manner B.V., komen deze kosten voor rekening van de Consument.

7.3. Indien de Consument geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Koopprijs achteraf te betalen en Lofty Manner B.V. de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs niet verkrijgt, is Lofty Manner B.V. bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Consument te vorderen.

 8. Herroepingsrecht

8.1. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) Dagen nadat de Producten op het door Consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de Producten door de Consument bij Lofty Manner B.V. zijn afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit binnen veertien (14) Dagen kenbaar te maken bij Lofty Manner B.V. door het invullen en toesturen van het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) Dagen aan Lofty Manner B.V. retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan Lofty Manner B.V. een bewijs van verzending verstrekken, zodat Lofty Manner B.V. kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) Dagen is teruggestuurd.

Kosten bij herroeping

8.4. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.5. Lofty Manner B.V. zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) Dagen terugbetalen, nadat Lofty Manner B.V. het Product of de Producten retour heeft ontvangen. Lofty Manner B.V. zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.6. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de Consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

8.7. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde Producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de Consument de productverzegeling heeft verbroken. Indien Lofty Manner B.V. gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een Product is gedragen althans de labels, kaartjes van een Product zijn verwijderd, dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het Product terug te zenden.

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde Producten of de facturatie daarvan dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van enige non-conformiteit of enig gebrek, Schriftelijk bij Lofty Manner B.V. te worden gemeld.

9.2. Rechtsvorderingen moeten binnen twee (2) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval van recht door de Consument aanhangig worden gemaakt.

9.3. Indien de Consument tijdig een klacht indient, zal Lofty Manner B.V. kosteloos en ter vrije keuze van Lofty Manner B.V. het ondeugdelijk gebleken Product herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.4. Een klacht van de Consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de Consument die uit de Overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die Lofty Manner B.V. niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Lofty Manner B.V. niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de Consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van Consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de Consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd.

 10. Aansprakelijkheid

10.1. Lofty Manner B.V. is niet aansprakelijk voor de door de Consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lofty Manner B.V.

10.2. Lofty Manner Online is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Consument door Lofty Manner B.V. ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

10.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Lofty Manner B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Lofty Manner B.V. beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Lofty Manner B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Lofty Manner B.V. niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lofty Manner B.V. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.5. Indien aansprakelijkheid van Lofty Manner B.V. op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van Lofty Manner B.V. zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 11. Overmacht

11.1. Indien Lofty Manner B.V. door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Lofty Manner B.V. haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Lofty Manner B.V. in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Lofty Manner B.V. van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Lofty Manner B.V. de Consument hierover informeren, maar is Lofty Manner B.V. niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien Lofty Manner B.V. vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Lofty Manner B.V. gerechtigd pro rata te factureren en dient de Consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

ii) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Lofty Manner B.V. hetzij bij Derden waarvan Lofty Manner B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Lofty Manner B.V. liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

iv) overheidsmaatregelen.

 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Lofty Manner B.V. berusten uitsluitend bij Lofty Manner B.V. en/of Derden. De Consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Lofty Manner B.V. in opdracht van de Consument enig(e) Product en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Lofty Manner B.V.

12.2. De Consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Consument van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door Lofty Manner B.V. geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Lofty Manner B.V. door de Consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. Lofty Manner B.V. is gerechtigd de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

12.5. Lofty Manner B.V. vrijwaart de Consument van aanspraken op de door Lofty Manner B.V. geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Consument (a) Lofty Manner B.V. onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Lofty Manner B.V. De Consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Lofty Manner B.V. in naam van de Consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Consument in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten van Lofty Manner B.V. inbreuk maken op een aan een Derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Lofty Manner B.V. een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Lofty Manner B.V. zo mogelijk zorg dragen dat de Consument de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de Consument. Indien Lofty Manner B.V. naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal Lofty Manner B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Lofty Manner B.V. zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Lofty Manner B.V. wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner B.V. is het de Consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

13.2. De Consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner B.V.

13.3. Onder omstandigheden blijft de Consument aansprakelijk voor de tussen Lofty Manner B.V. en de Consument tot stand gekomen Overeenkomst.

 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Lofty Manner B.V. heeft, indien de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Lofty Manner B.V. redelijkerwijs mag verwachten dat de Consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Lofty Manner B.V., het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Lofty Manner B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Lofty Manner B.V. toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Lofty Manner B.V. op de Consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

 • de Consument in staat van faillissement wordt verklaard,
 • de Consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
 • de Consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
 • de Consument tot boedelafstand overgaat,
 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Consument wordt gelegd;
 • de Consument onder curatele wordt gesteld;
 • de Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • de Consument komt te overlijden; of
 • de Consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Lofty Manner B.V. gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Lofty Manner B.V.

 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Consument, zodra de Consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang Lofty Manner B.V. eigenaar is van de Producten mag de Consument deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft Lofty Manner B.V. direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

15.4. De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lofty Manner B.V. te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

15.5. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door Lofty Manner B.V. geleverde Producten door zaaksvorming, natrekking of anderszins teniet gaat, behoudt Lofty Manner Online het recht dat ten gunste van Lofty Manner B.V. een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. De Consument dient op eerste verzoek van Lofty Manner B.V. alle medewerking te verlenen aan het vestigen van zo’n bezitloos pandrecht.

 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. Lofty Manner B.V. verwerkt persoonsgegevens van de Consument ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. Lofty Manner B.V. zal deze persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Lofty Manner B.V. zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Lofty Manner B.V. kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. De Consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Lofty Manner B.V. persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal Lofty Manner B.V. met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.

 17. Overig

17.1. Op iedere Overeenkomst tussen de Consument en Lofty Manner B.V. en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Consument en Lofty Manner B.V. gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Consument valt.

Winkelwagentje

Gratis verzending

Bij bestellingen vanaf €100

Dezelfde dag verzonden

Vóór 15:00 besteld

Ruilen en retour

Binnen 30 dagen

Producten niet meer beschikbaar

Je winkelwagentje is leeg. Kijk verder in onze boutique door te klikken op onderstaande buttons.