Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES VAN LOFTY MANNER Online B.V.

Versie 2020 • bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 65843037

 

1. Toepasselijkheid en definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Lofty Manner Online onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Lofty Manner Online aangaat ter zake van de levering van Producten;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Lofty Manner Online;

Documentatie: de door Lofty Manner Online ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door Lofty Manner Online aan de Consument worden geleverd;

Lofty Manner: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lofty Manner Online B.V., statutair gevestigd te (1042 AC) Amsterdam aan de Gyroscoopweg 56 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65843037 alsmede de aan haar gelieerde entiteiten onder wie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lofty Manner Online B.V., statutair gevestigd te (1042 AC) Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65843037;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Lofty Manner Online en de Consument op grond waarvan Lofty Manner Online Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van Lofty Manner Online en/of van Derden die door Lofty Manner Online aan de Consument worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Lofty Manner Online zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Lofty Manner Online zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Lofty Manner Online zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door Lofty Manner Online uitdrukkelijk afgewezen.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Lofty Manner Online

 • zijn slechts gericht tot de Consument;
 • mogen niet worden verspreid;
 • gelden als één geheel;
 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
 • zijn geheel vrijblijvend; en
 • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Lofty Manner Online de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat Lofty Manner Online de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner Online te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Lofty Manner Online en de Consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner Online geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Lofty Manner Online met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Lofty Manner Online zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Lofty Manner Online en de Consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Lofty Manner Online slechts, indien deze door Lofty Manner Online Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Consument vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Lofty Manner Online is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. Lofty Manner Online heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

 

3. Prijzen

3.1. Alle door Lofty Manner Online aangeboden en met Lofty Manner Online overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Consument. De Consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Lofty Manner Online in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Lofty Manner Online is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de Consument het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De Consument heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Lofty Manner Online past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de Overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. Lofty Manner Online zal de Consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

 

4. Betaling

4.1. Lofty Manner Online stuurt voor het door de Consument verschuldigde bedrag een factuur aan de Consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Lofty Manner Online zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De Consument dient de door Lofty Manner Online gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan de Consument verstrekte kortingen, is Lofty Manner Online gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt Lofty Manner Online aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Lofty Manner Online mogelijk te maken, dient de Consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Lofty Manner Online aan te leveren. De Consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Lofty Manner Online verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Lofty Manner Online is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken. Lofty Manner Online blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de Consument aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door Lofty Manner Online te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

 

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen geschieden ex-works (Incoterms 2020) vanuit het vestigingsadres van Lofty Manner Online, dan wel op een door Lofty Manner Online aan te wijzen andere plaats.

6.2. Lofty Manner Online spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de Consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Lofty Manner Online indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan de Consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lofty Manner Online.

6.3. Indien Lofty Manner Online voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de Consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Lofty Manner Online dan wel dat de Consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens Lofty Manner Online heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de Consument het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.

6.5. Neemt de Consument een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Lofty Manner Online is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Consument op te slaan. De Consument blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de Producten verzorgd door Lofty Manner Online geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de Consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van Lofty Manner Online. Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de Consument.

 

7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Lofty Manner Online is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de Koopprijs te verlangen van de Consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. De Consument wordt de mogelijkheid geboden om de Koopprijs achteraf te betalen. In het geval dit extra kosten met zich meebrengt voor Lofty Manner Online, komen deze kosten voor rekening van de Consument.

7.3. Indien de Consument geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Koopprijs achteraf te betalen en Lofty Manner Online de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs niet verkrijgt, is Lofty Manner Online bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Consument te vorderen.

 

8. Herroepingsrecht

8.1. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) Dagen nadat de Producten op het door Consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de Producten door de Consument bij Lofty Manner Online zijn afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit binnen veertien (14) Dagen kenbaar te maken bij Lofty Manner Online door het invullen en toesturen van het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) Dagen aan Lofty Manner Online retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan Lofty Manner Online een bewijs van verzending verstrekken, zodat Lofty Manner Online kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) Dagen is teruggestuurd.

Kosten bij herroeping

8.4. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.5. Lofty Manner Online zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) Dagen terugbetalen, nadat Lofty Manner Online het Product of de Producten retour heeft ontvangen. Lofty Manner Online zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.6. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de Consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

8.7. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde Producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de Consument de productverzegeling heeft verbroken. Indien Lofty Manner Online gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een Product is gedragen althans de labels, kaartjes van een Product zijn verwijderd, dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het Product terug te zenden.

 

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde Producten of de facturatie daarvan dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van enige non-conformiteit of enig gebrek, Schriftelijk bij Lofty Manner Online te worden gemeld.

9.2. Rechtsvorderingen moeten binnen twee (2) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval van recht door de Consument aanhangig worden gemaakt.

9.3. Indien de Consument tijdig een klacht indient, zal Lofty Manner Online kosteloos en ter vrije keuze van Lofty Manner Online het ondeugdelijk gebleken Product herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.4. Een klacht van de Consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de Consument die uit de Overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die Lofty Manner Online niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Lofty Manner Online niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de Consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van Consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de Consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Lofty Manner Online is niet aansprakelijk voor de door de Consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lofty Manner Online.

10.2. Lofty Manner Online is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Consument door Lofty Manner Online ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

10.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Lofty Manner Online in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Lofty Manner Online beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Lofty Manner Online gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Lofty Manner Online niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lofty Manner Online beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.5. Indien aansprakelijkheid van Lofty Manner Online op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van Lofty Manner Online zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 

11. Overmacht

11.1. Indien Lofty Manner Online door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Lofty Manner Online haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Lofty Manner Online in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Lofty Manner Online van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Lofty Manner Online de Consument hierover informeren, maar is Lofty Manner Online niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien Lofty Manner Online vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Lofty Manner Online gerechtigd pro rata te factureren en dient de Consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

ii) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Lofty Manner Online hetzij bij Derden waarvan Lofty Manner Online bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Lofty Manner Online liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

iv) overheidsmaatregelen.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Lofty Manner Online berusten uitsluitend bij Lofty Manner Online en/of Derden. De Consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Lofty Manner Online in opdracht van de Consument enig(e) Product en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Lofty Manner Online.

12.2. De Consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Consument van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door Lofty Manner Online geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Lofty Manner Online door de Consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. Lofty Manner Online is gerechtigd de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

12.5. Lofty Manner Online vrijwaart de Consument van aanspraken op de door Lofty Manner Online geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Consument (a) Lofty Manner Online onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Lofty Manner Online. De Consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Lofty Manner Online in naam van de Consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Consument in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten van Lofty Manner Online inbreuk maken op een aan een Derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Lofty Manner Online een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Lofty Manner Online zo mogelijk zorg dragen dat de Consument de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de Consument. Indien Lofty Manner Online naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal Lofty Manner Online het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Lofty Manner Online zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Lofty Manner Online wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner Online is het de Consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

13.2. De Consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner Online.

13.3. Onder omstandigheden blijft de Consument aansprakelijk voor de tussen Lofty Manner Online en de Consument tot stand gekomen Overeenkomst.

 

14. Opschorting en ontbinding

14.1. Lofty Manner Online heeft, indien de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Lofty Manner Online redelijkerwijs mag verwachten dat de Consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Lofty Manner Online, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Lofty Manner Online tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Lofty Manner Online toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Lofty Manner Online op de Consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

 • de Consument in staat van faillissement wordt verklaard,
 • de Consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
 • de Consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
 • de Consument tot boedelafstand overgaat,
 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Consument wordt gelegd;
 • de Consument onder curatele wordt gesteld;
 • de Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • de Consument komt te overlijden; of
 • de Consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Lofty Manner Online gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Lofty Manner Online.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Consument, zodra de Consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang Lofty Manner Online eigenaar is van de Producten mag de Consument deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft Lofty Manner Online direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

15.4. De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lofty Manner Online te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

15.5. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door Lofty Manner Online geleverde Producten door zaaksvorming, natrekking of anderszins teniet gaat, behoudt Lofty Manner Online het recht dat ten gunste van Lofty Manner Online een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. De Consument dient op eerste verzoek van Lofty Manner Online alle medewerking te verlenen aan het vestigen van zo’n bezitloos pandrecht.

 

16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. Lofty Manner Online verwerkt persoonsgegevens van de Consument ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. Lofty Manner Online zal deze persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Lofty Manner Online zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Lofty Manner Online kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. De Consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Lofty Manner Online persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal Lofty Manner Online met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.

 

17. Overig

17.1. Op iedere Overeenkomst tussen de Consument en Lofty Manner Online en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Consument en Lofty Manner Online gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Consument valt.

Manage cookies