Algemene voorwaarden - zakelijk

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

LOFTY MANNER B.V.

versie: 2020 • bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 60488654

 

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. In deze zakelijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Lofty Manner;

Documentatie: de door Lofty Manner ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koper: iedere natuurlijke- en of rechtspersoon die met Lofty Manner onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Lofty Manner aangaat ter zake van de levering van Producten;

Lofty Manner: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lofty Manner B.V., statutair gevestigd te (1042 AC) Amsterdam aan de Gyroscoopweg 56 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60488654;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Lofty Manner en Koper op grond waarvan Lofty Manner Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van Lofty Manner en/of van Derden die door Lofty Manner aan Koper worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Lofty Manner zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Lofty Manner zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Lofty Manner zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van Koper hoe dan ook genaamd, wordt door Lofty Manner uitdrukkelijk afgewezen.

1.6. Lofty Manner is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Indien Lofty Manner van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden de gewijzigde Voorwaarden nadat de gewijzigde Voorwaarden door Lofty Manner aan Koper zijn toegezonden.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders

2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Lofty Manner

  • zijn slechts gericht tot Koper;
  • mogen niet worden verspreid;
  • gelden als één geheel;
  • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
  • zijn geheel vrijblijvend; en
  • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Lofty Manner de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat Lofty Manner de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan Koper verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Lofty Manner en Koper is gesloten.

2.3. Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van Lofty Manner geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Lofty Manner met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Lofty Manner zal in dat geval beschouwd worden als de order van Koper en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Lofty Manner en Koper.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Lofty Manner slechts, indien deze door Lofty Manner Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en Koper vervolgens niet binnen drie (3) dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Als Koper een aanbieding dan wel een offerte van Lofty Manner niet aanvaardt, heeft Lofty Manner de mogelijkheid om daarmee gemoeide kosten bij Koper in rekening te brengen. Lofty Manner zal enkel van deze mogelijkheid gebruikmaken indien Lofty Manner aantoonbare kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de aanbieding en/of offerte. Als Lofty Manner van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Lofty Manner Koper hier bij het doen van de aanbieding/offerte van op de hoogte stellen.

2.6. Het is Koper niet toegestaan om de Overeenkomst met Lofty Manner geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Koper desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Lofty Manner gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag bij Koper in rekening te brengen en behoudt Lofty Manner zich het recht voor om als gevolg van de annulering geleden schade op Koper te verhalen.

2.7. Lofty Manner is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met Koper overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.8. Elke Overeenkomst wordt door Lofty Manner aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Lofty Manner bevoegd is om de kredietwaardigheid van Koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht Lofty Manner op redelijke gronden van mening zijn dat Koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Lofty Manner het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Lofty Manner Koper hiervan onverwijld Schriftelijk in kennis stellen en aan Koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

 

3. Prijzen

3.1. Alle door Lofty Manner aangeboden en met Lofty Manner overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief btw. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten, transportkosten en op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van Koper. Koper draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Lofty Manner in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Lofty Manner is gerechtigd de prijzen tijdens de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de prijsstijging niet het gevolg is van een stijging van de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald én de inhoud van de Overeenkomst niet verandert, heeft Koper in zo’n geval het recht de Overeenkomst te annuleren binnen acht (8) Dagen nadat Lofty Manner Koper Schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zo’n prijsstijging.

 

4. Betaling

4.1. Lofty Manner stuurt voor het door Koper verschuldigde bedrag een factuur aan Koper.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur wordt door Lofty Manner op de factuur aangegeven. Alle betalingstermijnen van Lofty Manner zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat Koper bij overschrijding van de betalingstermijn direct –en zonder voorafgaande ingebrekestelling– in verzuim raakt.

4.3. Koper dient de door Lofty Manner gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen en heeft nooit het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 2 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan Koper verstrekte kortingen, is Lofty Manner gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractuele rente van één (1) procent per maand in rekening te brengen en maakt Lofty Manner aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen. De buitengerechtelijke kosten waar Lofty Manner in ieder geval aanspraak op maakt, worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75, -). Indien de daadwerkelijke door Lofty Manner gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, is Lofty Manner gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij Koper in rekening te brengen.

4.5. Indien een Overeenkomst met meer Kopers wordt gesloten, is iedere Koper jegens Lofty Manner hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings-)verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

4.6. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van Koper zijn alle vorderingen van Lofty Manner (ongeacht de betalingstermijn) onmiddellijk opeisbaar.

4.7. Klachten over een factuur moeten binnen acht (8) Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Lofty Manner worden ingediend. Na deze termijn worden klachten ten aanzien van facturen niet meer in behandeling genomen en heeft Koper zijn rechten verwerkt. Een klacht ten aanzien van een factuur doet niet af aan de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van die betreffende factuur.

4.8. Lofty Manner is, buiten de in de wet geregelde mogelijkheden van verrekening, bevoegd haar vorderingen op en schulden aan Koper te verrekenen met bedragen die Koper, uit welke hoofde ook, aan Lofty Manner verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Lofty Manner mogelijk te maken, dient de Koper alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Lofty Manner aan te leveren. Koper staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Lofty Manner verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Lofty Manner is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren en maten en materiaalaanduidingen worden door Lofty Manner te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven Koper geen recht op vervanging, herstel, schadevergoeding, ontbinding of enig ander recht.

 

6. Levering, & levertijd

6.1. Leveringen geschieden ex-works (Incoterms 2020) vanuit het vestigingsadres van Lofty Manner, dan wel op een door Lofty Manner aan te wijzen andere plaats.

6.2. Lofty Manner spant zich ertoe in de door haar genoemde of met Koper overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Lofty Manner indien mogelijk de nieuwe leveringstermijn/ tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan Koper opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lofty Manner.

6.3. Indien Lofty Manner voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door Koper moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Lofty Manner dan wel dat Koper aan de bedoelde verplichting(en) jegens Lofty Manner heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een Product geldt als geleverd als Koper het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.

6.5. Neemt Koper een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Lofty Manner is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van Koper op te slaan. Koper blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de Producten verzorgd door Lofty Manner geschiedt altijd voor rekening en risico van Koper.

 

7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Lofty Manner is altijd bevoegd om een vooruitbetaling te verlangen van Koper, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties. Indien Lofty Manner zekerheid verlangt in de vorm van een (stil) pandrecht, verplicht Koper zich ertoe een akte tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen.

7.2. Indien Lofty Manner de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is Lofty Manner bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien Koper ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van Koper te vorderen.

 

8. Klachten

8.1. Klachten in verband met waarneembare gebreken dienen op straffe van verval van recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen acht (8) Dagen na de levering van de Producten Schriftelijk en onder opgave van redenen bij Lofty Manner te worden gemeld. Klachten in verband met niet-waarneembare gebreken dienen onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen acht (8) Dagen na ontdekking Schriftelijk en onder opgave van redenen bij Lofty Manner te worden gemeld.

8.2. Rechtsvorderingen moeten binnen één (1) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval door Koper aanhangig worden gemaakt.

8.3. Indien Koper tijdig een klacht indient, zal Lofty Manner kosteloos en ter vrije keuze van Lofty Manner het ondeugdelijk gebleken Product herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

 

9. Doorlevering

9.1. De door Lofty Manner geleverde Producten worden uitsluitend geleverd ten behoeve van de verkoop door Koper aan particulieren in de vestiging(en) of filialen waarvan Lofty Manner dit uitdrukkelijk heeft toegestaan. Het is Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lofty Manner verboden aan andere vestigingen en filialen, dan wel aan andere detaillisten, groot- of tussenhandela(a)r(en) (door) te verkopen, alles op straffe van een direct opeisbare boete ten behoeve van Lofty Manner gelijk aan 200% van het factuurbedrag, welke boete zal zijn verschuldigd door het enkele feit dat dit artikel door Koper wordt overtreden, een en ander onverminderd het recht van Lofty Manner haar daadwerkelijke schade op Koper te verhalen.

 

10. Acties en prijsaanpassingen

10.1. De door Lofty Manner geleverde Producten worden uitsluitend met kortingen of tegen actieprijzen door Koper (door-)verkocht indien en voor zover na verkregen Schriftelijke toestemming van Lofty Manner.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Lofty Manner is niet aansprakelijk voor de door Koper dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lofty Manner.

11.2. Lofty Manner is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met Koper door Lofty Manner ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

11.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Lofty Manner in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

11.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Lofty Manner beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Lofty Manner gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Lofty Manner niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lofty Manner beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

11.5. Koper is gehouden Lofty Manner te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van Derden die direct of indirect verband houden met (het gebruik van) de Producten en Koper zal Lofty Manner alle schade vergoeden die Lofty Manner lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

12. Overmacht

12.1. Indien Lofty Manner door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Lofty Manner haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Lofty Manner in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Lofty Manner van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Lofty Manner Koper hierover informeren, maar is Lofty Manner niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

12.2. Indien Lofty Manner vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Lofty Manner gerechtigd pro rata te factureren en dient Koper deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

12.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

ii) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Lofty Manner hetzij bij Derden waarvan Lofty Manner bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Lofty Manner liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan,

iv) vertraging of een tekortkoming van een Derde waarvan Lofty Manner bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, en

v) overheidsmaatregelen

 

13. Intellectuele eigendom

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Lofty Manner berusten uitsluitend bij Lofty Manner en/of Derden. Koper erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Lofty Manner in opdracht van Koper enig(e) Product en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Lofty Manner.

13.2. Koper verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Koper van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door Koper niet in (sub-)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

13.3. De door Lofty Manner geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Lofty Manner door Koper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.

13.4. Lofty Manner is gerechtigd de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

13.5. Lofty Manner vrijwaart Koper van aanspraken op de door Lofty Manner geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits Koper (a) Lofty Manner onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Lofty Manner. Koper zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Lofty Manner in naam van Koper verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die Koper in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door Koper.

13.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten van Lofty Manner inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Lofty Manner een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Lofty Manner zo mogelijk zorg dragen dat Koper de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor Koper. Indien Lofty Manner naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Koper het geleverde kan blijven gebruiken, zal Lofty Manner het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Lofty Manner zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met Koper. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Lofty Manner wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

 

14. Geheimhouding

14.1. Koper en zijn (ingeleende) personeel, evenals door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Koper weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2. Alle als in dit artikel bedoelde informatie zal door Koper niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, tenzij na verkregen Schriftelijke toestemming van Lofty Manner.

14.3. Indien Koper voor de uitvoering van de Overeenkomst technische gegevens en/of Documentatie aan Derden kenbaar dient te maken, verplicht hij - nadat hij daarvoor Schriftelijk toestemming van Lofty Manner heeft verkregen – zich deze Derde(n) eenzelfde geheimhoudingsplicht als in dit artikel bedoeld op te leggen.

14.4. Indien Koper één of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door direct opeisbare boete van EUR 10.000,-, onverminderd het recht van Lofty Manner om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner is het Koper niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

15.2. Koper zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lofty Manner.

15.3. Onder alle omstandigheden blijft Koper aansprakelijk voor de tussen Lofty Manner en Koper tot stand gekomen Overeenkomst.

15.4. Lofty Manner heeft het recht de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een Derden. Koper geeft bij voorbaat zijn toestemming voor een dergelijke (contracts-)overname.

 

16. Opschorting en ontbinding

16.1. Lofty Manner heeft, indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Lofty Manner redelijkerwijs mag verwachten dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Lofty Manner, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Lofty Manner tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Lofty Manner toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Lofty Manner op Koper heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

16.2. In het geval waarin:

- Koper in staat van faillissement wordt verklaard;

- Koper wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;

- Koper zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen;

- Koper tot boedelafstand overgaat;

- beslag op een (gedeelte van) het vermogen van Koper wordt gelegd;

- Koper onder curatele wordt gesteld;

- Koper anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;

- Koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap;]

- Koper overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

- Koper komt te overlijden; of

- Koper tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Lofty Manner gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Lofty Manner.

 

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1. De eigendom van de Producten gaat pas over op Koper, zodra Koper aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

17.2. Zolang Lofty Manner eigenaar is van de Producten mag Koper (met uitzondering van een wederverkoper) deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering. Een Koper die als wederverkoper optreedt, zal alle Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Lofty Manner mogen verkopen en doorleveren in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van Koper. Lofty Manner verkrijgt een stil pandrecht ex artikel 3:239 BW op alle vorderingen die Koper verkrijgt op diens afnemers als gevolg van het doorverkopen van de Producten.

17.3. Indien Koper niet tijdig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, heeft Lofty Manner direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

17.4. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lofty Manner te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

17.5. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door Lofty Manner geleverde Producten door zaaksvorming, natrekking of anderszins teniet gaat, behoudt Lofty Manner het recht dat ten gunste van Lofty Manner een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. Koper dient op eerste verzoek van Lofty Manner alle medewerking te verlenen aan het vestigen van zo’n bezitloos pandrecht.

 

18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1. Lofty Manner verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) Koper ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

18.2. Lofty Manner zal deze persoonsgegevens van (medewerkers van) Koper verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Lofty Manner zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Lofty Manner kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. Koper gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Lofty Manner persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal Lofty Manner met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.

18.3. Indien Lofty Manner bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Koper persoonsgegevens van Derden verwerkt (bijvoorbeeld klanten van de Koper), komen partijen overeen dat Koper in dat kader als verwerkingsverantwoordelijke moet worden aangemerkt en Lofty Manner als verwerker. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zullen partijen daartoe een verwerkersovereenkomst sluiten. Koper staat er jegens Lofty Manner voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Koper vrijwaart Lofty Manner tegen elke rechtsvordering van (een) Derde(n), uit welke hoofde dan ook, in verband met deze verwerkingen van persoonsgegevens.

 

19. Overig

19.1. Op iedere Overeenkomst tussen Koper en Lofty Manner en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 18.1) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen Koper en Lofty Manner gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Manage cookies